О школи

ОСНИВАЊЕ ШКОЛЕ

Идеја о настанку друге основне школе у Бајиној Башти потекла је 1979. године од стране дитектора основне школе Владете Читаковића. Нови простор био је потребан за извођење наставе у Основној школи, услед великог броја ученика који се сваке године уписивао у први разред. Хидроелектрана је финансирала израду идејног пројекта нове школске зграде. Следеће године потписан је уговор са Енергопројектом, а коначно решење усвојено је 1981. године. Да би се сакупио потребан новац за градњу нове школске зграде 1982. године расписан је месни самодопринос у износу од 1% прихода у трајању од пет и по година. На изјашњавању 98% грађана је прихватило овакав предлог. Након овога 1983. године састављен је Одбор за изградњу на челу са директором Основне школе „Рајак Павићевић“, Стеваном Дабићем. Одбор је спровео лицитација за избор извођача радова 1984. године и и посао је тада добила ООУР „Изградња“ из Бајине Баште.

Радови на изградњи зграде започели су 26. јула 1984. године, а свечано отварање блока „Б“ обављено је 12. октобра 1985. године, а затим су у ове просторије пресељена одељења првих разреда основне школе. Довршетак изградње нове зграде трајао је до априла 1991. године када је у рад пуштен и блок „Ц“ и после чега је остало да се уради само још просторије за физичко васпитање и још неке учионице предвиђене за четврту фазу изградње, што је касније и урађено.

Крајем осамдесетих година XX века почело се са озбиљним размишљањима о подели огромне Основне школе у Бајиној Башти. Тако је 25. јуна 1989. године СО Бајина Башта усвојила  Решење у коме је донела одлуку да се оснује Друга основна школа у Бајиној Башти. То је практично значило поделу ОШ „Рајак Павићевић“ на две школе. Друга основна школа уписана је у регистар код Окружног привредног суда у Титовом Ужицу 19. децембра 1989. године, којом приликом је озваничено њено оснивање и конституисање. Друга основна школа у Бајиној Башти почела је самостално да функционише од 1. јануара 1990. године. Од 22. јануара 1991. године Друга основна школа носи име ОШ „Свети Сава“.

Основна школа „Свети Сава“је издвојена од градске буке на око 500 метара, а од главног асфалтног пута око 50-60 метара. Окружује је: зелени уређени простор, обрађено пољопривредно земљиште Земљорадничке задруге и приватни посед, затим простор Дечијег вртића „Невен“ /двориште/ и котларница на чврсто гориво. Укупна површина школског дворишта је 13.100м2. Недалеко од школе се налази Спортско-туристички центар и две средње школе. Решено је питање депоније смећа, водоводна и канализациона мрежа, релативно мали број димњака од приватних котларница, непостојање хемијског загађивача од стране постојеће индустрије, коректно вођење рачуна о чистоћи града, географски положај Бајине Баште – чини да еколошки услови средине буду задовољавајући. Основна школа „Свети Сава“ у Бајиној Башти има 4.842м2 корисне површине и грађена је по фазама и то: Блок(Б), Блок(А) и Блок(Ц). Наша школа има и издвојено одељење у Перућцу.

ОШ „СВЕТИ САВА“ је пре неколико година проглашена за најуређенију школу у Златиборском округу и међу шест најуређенијих школа у Србији. Основна школа „СВЕТИ САВА“ из Бајине Баште је школа која је 27. Јануара 2002. године на Светосавској академији, одржаној у Београду добила признање од Владе РС и Министарства за постигнуте резултате и допринос у развоју просвете.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија наше школе је преношење знања, развијање вештина и индивидуалних способности, јачање мотивације, пружање помоћи ученицима у развијању опште културе, као и у одрастању и припремању за даље школовање и живот, а све то уз уважавање различитости, развијање толеранције, одговорности, самопоштовања и добрих међуљудских односа.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Као визију наше школе желимо да наша школа у следећих 5 година буде оаза културе, сигурности и позитивне атмосфере у којој и ученици и наставници радо бораве.

Имајући у виду мисију и визију наше школе, издвојили смо приоритетне потребе у пет области квалитета:

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 • Прилагођавање наставних садржаја узрасту, интересовањима, потребама и могућностима ученика;
 • Индивидуализација наставног процеса, у циљу јачања мотивације ученика;
 • Увођење активних и интерактивних метода учења у наставу да би се постигла педагошка ефикасност школе и променио положај ученика у њој;
 • Подизање нивоа свести ученика о здравом начину живота;

РАЗРЕДНА И ШКОЛСКА КЛИМА

 • Спречавање и смањење насиља над децом и међу децом у школи;
 • Обогаћивање културних дешавања у школи;
 • Укључивање ученика у доношење одлука везаних за побољшање разредне и школске климе преко њихових представника у Ђачком парламенту;
 • Презентација рада школе у предшколској установи као и успостављање трајне сарадње школе и вртића у циљу бољег упознавања деце која се уписују у први разред;

УНУТРАШЊИ И СПОЉАШЊИ ОДНОСИ

 • Развити и оснажити сарадњу учитеља и наставника уз обострани проток информација;
 • Подстицање родитеља за активно укључивање у живот и рад школе ради побољшања свеукупне атмосфере у школи,
 • Презентација школе на интернету;

УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ

 • Очување постојеће климе уз међусобну толеранцију и тимски рад, као и одговорност сваког појединца;
 • Уважавање различитости мишљења наставног особља у циљу постизања концезуса при доношењу важних одлука;
 • Правовремена информисаност о свим догађањима у школи, кроз јавност у раду,
 • Демократско учешће родитеља, локалне заједнице и привредних субјеката у раду школе;

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Континуирано и активно учешће наставника на стручним семинарима и другим облицима усавршавања ради остваривања циљева датих у Школском развојном плану, Размена искустава актива и појединих струковних удружења, са циљем постизања квалитетног професионалног односа;

С обзиром на потребу осавремењивања васпитно – образовног процеса у модерној, савременој школи, истиче се нужност постојања одређених снага школе. Сматрамо да су снаге наше школе реално високе и огледају се у следећем:

 • стручност наставног кадра, код којег постоји перманентна потреба за професионалним усавршавањем;
 • добри међуљудски односи у колективу, који доприносе високој одговорности, креативности и мотивисаности сваког појединачно;
 • успостављен је коректан однос наставника према ученицима;
 • постоји добра организација рада;
 • амбијентално уређен простор, који захтева непрекидно одржавање;
 • добра постигнућа ученика у учењу;
 • активно учешће ученика у културним и спортским активностима;
 • отвореност школе за сарадњу према свим интересним групама.

Наша школа углавном испуњава све материјално – техничке услове за извођење савремене наставе. Трудимо се да нашим ученицима обезбедимо савремене адекватне услове за рад, стицање знања, као и пријатан боравак у школи.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић