Конкурси документа

Овде можете преузети обавештење о додели уговора – електрична енергија:

Овде можете преузети обавештење о додели уговора – набавка намерница за ђачку кухињу:

Овде можете преузети Одлуко о додели уговора – набавка електричне енергије:

Овде можете преузети Одлуку о додели уговора – набавка намерница за ђачку кухињу:

Овде можете преузети јавни позив за набавку електричне енергије:

Овде можете преузети јавни позив за набавку намерница за ђачку кухињу:

Овде можете преузети план набавки за 2024. годину:

Овде можете погледати/прегледати Одлуку о долели уговора у вези реализације екскурзије и наставе у природи.

Овде можете погледати/прегледати Одлуку о закључењу оквирног споразума у вези реализације екскурзије и наставе у природи.

Овде можете погледати/прегледати јавни позив и конкурсну документацију у вези са реализацијом екскурзије и наставе у природи.

Овде можете погледати план јавних набавки.

Обавештење о доделу уговора – набавка ел. енергије

Обавештење о доделу уговора – намернице за кухињу.

Одлука о додели уговора за набавку намерница за кухињу.

Одлука о додели уговора – ел. енегрија

Јавни позив за набавку намерница за ђачку кухињу

Јавни позив за набавку електричне енергије 09.05.2023. године:

Овде можете преузети:

Izmenjeni plan nabavki од 13. окробра 2022. године.

Овде можете преузети:

Измењени план јавних набавки за 2022 годину

Овде можете преузети:

План  јавних  набавки за 2021. годину: Plan javnih nabavki (12)

Овде можете преузети:

Обавештење о закљученом уговору o јавној набавци мале вредности број 02/20. Набавка електричне енергије11. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Овде можете преузети:

Oдлуку о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 02/20. Набавка електричне енергијеSKMBT_28320051209230

Овде можете преузети:

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за Јавну набавку мале вредности број 02/19 – Набавка електричне енергије:

5. Poziv za podnošenje ponuda – el. energija

6. Konkursna dokumentacija – el. energija

Овде можете преузети:

Обавештење о закљученом уговору o јавној набавци мале вредности број 01/20.  Набавкa намирница за ђачку кухињу : 11. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Овде можете преузети:

Oдлуку о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 01/20. набавка намирница за ђачку кухињуSKMBT_28320041308360

Овде можете преузети:

Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију за Јавну набавку мале вредности број 01/20 – Набавкa намирница за ђачку кухињу5. Poziv za podnošenje ponuda и 6. Konkursna dokumentacija

Овде можете преузети:

Обавештење о обустави поступка јавне набавке мале вредности број 01/20 – Набавкa намирница за ђачку кухињу:  10. Obaveštenje o obustavi postupka

Овде можете преузети:

Oдлуку о обустави поступка јавне набавке о1/20 набавка намерница за ђачку кухињу: SKMBT_28320032409390

Овде можете преузети:

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. 01/20 набавка намерница за ђачку кухињу: 5. Poziv za podnošenje ponuda

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности бр. 01/20 набавку намерница за ђачку кухињу: 6. Konkursna dokumentacija

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети овде:

SKMBT_28320030913220

Овде можете преузети:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 03-19 за организовање екскурзија за ученике од I-VIII разреда и организовање наставе у природи за ученике од I-IV разреда ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu 03-19

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 03-19 за организовање екскурзија за ученике од I-VIII разреда и организовање наставе у природи за ученике од I-IV разреда Odluka o obustavi postupka za partije 2, 3 i 4 SSava

Овде можете преузети:

 Одлуку о додели оквирног споразума за јавну набавку у отвореном поступку бр 03/2019Odluka o zakljucenju okvirnog sporazuma Sveti Sava и

Одлуку о обустави поступка за Партију бр. 2, 3 и 4 за јавну набавку у отвореном поступку бр. 03/2019Odluka o obustavi postupka Sveti Sava

 

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 03/19 са циљем закључења оквирног споразума по питању организовања екскурзија за ученике од I-VIII разреда и организовања наставе у природи за ученике од I-IV разреда.

На овом месту можете преузети Конкурсну документацију и Позив за подношње понуда који се данас објављују у оквиру ЈН бр. 03/19Konkursna_dokumentacija_za_ekskurziju_JNOP_03-19 Poziv_za_podnosenje_ponuda_Portal (1)

План јавних набавки за 2019. годину можете преузети овде: План јавних набавки

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/19- набавка електричне енергије можете преузети овде: Obavestenje o zakljucenom ugovoru JNMV 02-19

Oдлуку о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 02/2019. – можете преузети овдеOdluka o dodeli ugovora

Измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 02/19

Овде можете преузети документа у вези Измене Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. 02/19

7. Odgovor na postavljena pitanja

8. Obaveštenje o izmeni Konkursne dokumentacije

6.1. Izmenjena Konkursna dokumentacija

9. Obaveštenje o produženju roka

Овде можете преузети: ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/19 5. Poziv za podnošenje ponuda и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 6. Konkursna dokumentacija

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 01/19 – можете преузети овде:12. Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Oдлуку о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 01/2019. – можете преузети овдеSKMBT_28319032909410 , SKMBT_28319032909411 и SKMBT_28319032909412

Овде можете преузети: ИЗМЕЊЕН ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/19 НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ: 5. Poziv za podnošenje ponuda – izmenjen и Измењену КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 6. Izmenjena Konkursna dokumentacija

Овде можете преузети: Обавештење о ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1: 7. Obaveštenje o izmeni Konkursne dokumentacije

Овде можете преузети: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/19 НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ЂАЧКУ КУХИЊУ: 5. Poziv za podnošenje ponuda и КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 6. Konkursna dokumentacija

Овде можете преузети План набавки за 2019. годину.SKMBT_28319030610090

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/18 можете преузети овде: Obavestenje SS JNMV_br._02-18

Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку мале вредности 02/2018. – можете преузети овде: Odluka o dodeli ugovora 02-18

ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76

Бр: 325/2018-6

31250 БАЈИНА БАШТА

Дана, 27.04.2018. године

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ОШ „Свети Сава“ објављује:

ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/18

Наручилац:  ОШ „Свети Сава“Бајина Башта

Интернет страница – www.ssavabb.rs

 • Врста наручиоца – установа
 • Врста поступка јавне набавке – поступак јавне набавке мале вредности

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци електричне енергије.

На поступак јавне набавке примењиваће се:

 • Закон о јавним набавкама
 • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • Прописи и нормативи везани за предметне услуге
 • Врста предмета – набавка услуга – бр. 02/18 – набавка и испорука електричне енергије
 • Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија

Извршење услуга мора бити у складу са захтевом Наручиоца и под условима и на начин утврђен прописима и нормативима везаним за предметне услуге.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.

 • Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

Врста, спецификација, количина и опис услуга  који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији ( Спецификација).

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

 • Обавештење

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %

 • Елементи критеријума за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена“ без ПДВ-а.

 • Начин преузимања конкурсне документације

У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца –www.ssavabb.rs

Додатна објајшњења у вези конкурсне документације

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – ОШ „Свети Сава“ Светосавска 76, 31250 Бајина Башта са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – електрична енергија“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

 • Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3 – 5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

 • Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за подношење понуда

Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Свети Сава“, Светосавска 76, Бајина Башта са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 02/18, поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 12 дана од дана објављивања јавног позива (члан 99. ЗЈН), односно до 09.05.2018. године до 10:00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све наблаговремене понуде (примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

 • Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца

Дан и сат отварања понуда: 09.05.2018. године у 10:15 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не можепредузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

 • Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

1.13 Лице за контакт

Катарина Петровић,  ел. пошта: ossvetisavabb@gmail.com

Комисија за јавну набавку бр 02/18

Овде можете преузети конкурсну документацију: Konkursna dokumentacija za JNMV br. 02-18

Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку мале вредности 01/2018. – можете преузети овде: Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_JNMV_br. 01-18

Oдлуку о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 01/2018. – можете преузети овдеOdluka o dodeli ugovora 01-18

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76

Број: 144/2018-6

Датум: 05.03.2018. године

Бајина Башта

ОШ „СВЕТИ САВА“

31 250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

 

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 01/18

НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта

ПИБ: 101960015

МАТ.БРОЈ: 07365063

Интернет страница: www.ssavabb.rs

е-mail: ossvetisavabb@gmail.com

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :

Добра

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара- хране и пића за школску кухињу

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

шифра 15500000 – млечни производи

шифра 15610000 – млинарски производи

шифра 15800000 – разни прехрамбени производи

шифра 15980000 – безалкохолна пића

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ssavabb.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за ЈНМВ – 01/18 добара- намирница за школску кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт

Рок за достављање понуда је 14.03.2018. године до 09.00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 14.03.2018. године до 09.00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 14.03.2018. године у 09.15 часова, у просторијама ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о додели уговора наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења Одлуке.

Лице за контакт:

Катарина Петровић, дипл. правник; факс: 031/869-077

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/18 добара – намирница за школску кухињу, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од два дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/18

Овде можете преузети конкурсну документацијуKonkursna dokumentacija za JNMV br. 01-18

План јавних набавкиPlan portal 2018

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 02/2017 – Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_JNMV_br. 02-17

Oдлуку о додели уговора за Јавну набавку мале вредности 02/2017. – набавка ел. енергије можете преузети овдеOdluka o dodeli ugovora za JNMV 2017 – el. energija

ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76

Бр: 373/2017

31250 БАЈИНА БАШТА

Дана, 12.05.2017. године

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ОШ „Свети Сава“ објављује:

ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/17

Наручилац:  ОШ „Свети Сава“Бајина Башта

Интернет страница – www.ssavabb.rs

 • Врста наручиоца – установа

 

 • Врста поступка јавне набавке – поступак јавне набавке мале вредности

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци електричне енергије.

На поступак јавне набавке примењиваће се:

 • Закон о јавним набавкама
 • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • Прописи и нормативи везани за предметне услуге
 • Врста предмета – набавка услуга – бр. 02/17 – набавка и испорука електричне енергије
 • Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија

Извршење услуга мора бити у складу са захтевом Наручиоца и под условима и на начин утврђен прописима и нормативима везаним за предметне услуге.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.

 • Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

Врста, спецификација, количина и опис услуга  који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији ( Спецификација).

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

 • Обавештење

 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %

 • Елементи критеријума за доделу уговора

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена“ без ПДВ-а.

 • Начин преузимања конкурсне документације

 

У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца –www.ssavabb.rs

Додатна објајшњења у вези конкурсне документације

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – ОШ „Свети Сава“ Светосавска 76, 31250 Бајина Башта са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – електрична енергија“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

 • Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3 – 5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

 • Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за подношење понуда

 

Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Свети Сава“, Светосавска 76, Бајина Башта са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 02/17, поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 12  дана од дана објављивања јавног позива (члан 99. ЗЈН), односно до 24.05.2017. године до 13,00 часова.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све наблаговремене понуде (примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

 • Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

 

Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца

Дан и сат отварања понуда: 24.05.2017. године у 13,15 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не можепредузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

 • Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

1.13 Лице за контакт

 

Катарина Петровић,  ел. пошта: ossvetisavabb@gmail.com

Комисија за јавну набавку бр 02/17

Конкурску документацију можете преузети овде: Konkursna dokumentacija za JNMV br. 02-17

 

Број: 372/2017

Датум: 12.05.2017. год.

ОШ „Свети Сава

Светосавска бр. 76

31250 БАЈИНА БАШТА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку услуга – Набавка електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА

ЈАВНУ  НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

бр. 02/17

Јавни позив и конкурсна докуметација објављени на Порталу јавних набавки и интернет старници наручиоца – www.ssavabb.rs

Датум и време

Крајњи рок за достављање понуда: 24.05.2017. године – 13,00 часова
Јавно отварање: 24.05.2017. године – 13,15 часова

На основу члана 61. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 02/17, бр. 362/2017 од 10.05.2017. године, наручилац ОШ „Свети Сава“Бајина Башта је припремила:

 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за ЈНМВ  број 02/17

Набавка услуга  – набавка електричне енергије

-поступак јавне набавке мале вредности-

мај 2017. године

Конкурсна документација садржи:

  Назив поглавља Страна
1. Општи подаци о набавци 4
2. Подаци о предмету јавне набавке 5
3. Врста, спецификација, количина и опис услуга, квалитет 5
  Техничка документација и прегледи 7
4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 8
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду 12
6. Образац понуде – Образац бр. 1

1.1. Подаци о подизвођачу

1.2. Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди

24

27

28

7. Образац понуде – спецификација услуга Обрзац бр. 2 29
8. Изјаве о испуњености обавезних услова за понуђача – Образац бр. 3

Изјава о испуњености обавезних услова за подизвођача – Образац бр. 3.1.

31

32

9. Модел уговора – Образац бр. 4 33
10. Образац структуре понуђене цене – Образац бр. 5 40
11. Образац трошкова припреме понуде – Образац бр. 6 42
12. Обаразац изјаве о независнј понуди – Образац бр. 7 43
13. Образац бр. 8 –  Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 44
14. Прилог бр. 1 – Мерна места са укупном годишњом потрошњом 45

                   НАПОМЕНА: Ова конкурсна документација има укупно 51 страницу.

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 2. Подаци о наручиоцу:

 

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта

ПИБ – 101960015

Матични број – 07365063

Шифра делатности – 8520

Интернет страница: www.ssavabb.rs

 1. Подаци о врсти поступка јавне набавке и о примени других закона, прописа, међународних уговора и споразума, ако је њихова примена неопходна у том поступку:

Поступак јавне набавке услуга – набавка електричне енергије, бр. 02/17 спровешће се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне небавке.

 1. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

Предмет јавне набавке је набавка услуга – електрична енергија

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 09310000-електрична енергија

 1. Циљ набавке

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци – уговор о потпуном снабдевању.

 1. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

6.Није у питању резервисана јавна набавка.

7.Контакт

Особа за контакт – Катарина Петровић, ел. пошта: ossvetisavabb@gmail.com

 1. Oбавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Установа задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

 1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

                   2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

                   Опис предмета набавке: предмет јавне набавке услуга бр. 02/17 – набавка електричне енергије

Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – електрична енергија

            2.2. Напомане уколико се набавка спроводи по партијама.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

2.3. Врста оквирног споразума

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.

 1. ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА,

КВАЛИТЕТ, РОК ИСПОРУКЕ

            3.1. Врста и количина услуга

Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању).

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на месту примопредаје током претходног периода снабдевања.

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка, по месецима.

Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу.

Испорука електричне енергије вршиће се на мерном месту Наручиоца прикљученом на дистрибутивни систем у категорији широка потрошња

Количина електричне енергије – оквирно око 174766,01 kWh – оквирна процена извршена на основу потрошње електричне енергије у 2016. години са могућим одступањима (+/-10%)  имајући у виду чињеницу да се ради о услугама чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити, са додатним увећањима потрошње.

Оквирни обим динамике испоруке: аналогно распореду утрошка за период од годину дана од дана закључења уговора (Табела бр. 2) са могућим месечним одступањем и оступањем укупне количине према потрошњи Наручиоца.

Снабдевач је балансно (100%) одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу).

Понуђач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

            3.2. Врста продаје

            Стална и гарантована, према важећим прописима.

            3.3.  Техничке карактеристике

            У складу са документом Правила о раду тржишта (“Сл. гласник РС“ бр. 120/2012), а по Табели бр. 1 – Преглед мерног места на дистрибутивни систем.

            3.4. Квалитет услуга

            Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са: Правилима о раду преносног система и изменама и допунама Правила о раду преносног система (“Сл. гласник РС“ бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (“Сл. гласник РС“ бр. 63/2013).

            3.5. Период испоруке: Од момента закључења уговора до утрошка средстава Корисника, а најдуже годину дана од дана закључења уговора,  од 00:00 h до 24:00 h.

            3.6. Место испоруке услуга

            Мерно место купца (наручиоца) прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње, а по Прилог бр. 1.

            Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.           

                   3.7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са одредбама докумената из тачке 3.4. овог поглавља конкурсне документације.

                   3.8. Рекламација

У случају утврђених недостатака у кавлитету и обиму испруке услуга, као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о истом.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног система.

 

 1. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРЕГЛЕДИ

 

Прилози:

 1. Табела бр. 1. – Преглед мерног места – бројила са ЕД ознакама, категоријама

потрошње и одобреном снагом и годишњом потрошњом за период од годину дана од дана закључења уговора.

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

                   5.1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

У складу са чланом 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

Доказ:

 • Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привредног суда
 • Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра
 • Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов
 1. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

Доказ ( не може бити старији од два месеца пре отварања понуда)

 • Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 и 10 година) и уверење Вишег суда (за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора преко 10 година), којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.
 • Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:
 • Уколико је понуђач физичко лице, дуажан је доставити извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, односно:
 1. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ (не може бити старији од два месеца пре отварања понуда):

 • Уколико је понуђач правно лице дужан је доставити Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
 • Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
 • Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
 1. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ:

 • Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа. Дозвола мора бити важећа.

 

 1. Понуђач је дужан да састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона)

Доказ:

Потписан и оверен Образац изјаве ( Образац бр. ).Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

                   Додатни услови:

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 1. да располаже неопходаним финансијским и пословним капацитетом – под неопходним финансијским и пословним капацитетом сматра се:
 • да је понуђач у претходне три обрачунске године имао промет од продаје услуга истоврсних предмету јавне набавке у висини преко 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом
 • Понуђач мора бити активни учесник на тржишту елктричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију

             Доказ:

 1. Извештај о бонитету – образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход већи од 000.000,00 динара од продаје услуга истоврсних предмету јавне набавке )
 2. Потврда (уверење) Оператера преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију.

 

                   5.2.  УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %.

Понуђач обезбеђује да његови подизвођачи, ако су наведени у понуди, такође испуњавају обавезне услове од тачке 1. – 4. овог упутства, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Услове у погледу финансијског и пословног капацитета понуђач испуњава самостално, без обзира на број подизвођача.

                   5.3.  УСЛОВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. тачка 1.1. до 1.4. ЗЈН, а услове о захтеваном финансијском и пословном капацитету прописаном конкурсном документацијом група понуђача испуњава заједно.

Услов из обавезних услова под тачком 5) овог упутства дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА:

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4.) Закона и додатних услова, писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу (Образац бр. 2).

Поред Изјаве о испуњености обавезних и додатних услова (Образац бр. 3 ), понуђач је дужан да достави:

 • Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од стране Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

С обзиром да се од 01. септембра 2013. године, примељује Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник РС, бр. 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом доказивања испуњености обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама достављају наведне доказе. Наручилац ће на интеренет страници Агенције за приврдне регистре да провери да ли је лице које подноси понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач је дужан да у својој понуди наведе да се налази у регистру понуђача, односно да наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Наведена изјава, уколико није дата на српском језику, мора бити преведена на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

                   6.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда:

                   Понуда мора да буде састављена на српском језику.

                   6.2. Упутство о начину попуњавања образаца понуде

Понуда треба да садржи све ПРИЛОГЕ (захтеване доказе из члана 77. ЗЈН о испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН и конкурсне документције) и ОБРАСЦЕ дефинисане конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица.

                   Обрасце који су у конкретном случају непримењиви понуђач није у обавези да потпише и овери (напр. уколико понуђач наступа самостално није дужан да попуњава и оверава Обрасце који се односе на подизвођаче или групу понуђача)

       Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе:

 1. попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде“ (Образац 1. у конкурсној документацији)
 2. попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 1.2. –„Подаци о подизвођачу“, уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу
 3. попуњен, печатом оверен и потписан Образац бр. 1.3. – „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача
 4. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача
 5. попуњен, печатом оверен и потписан „Образац понуде – спецификација услуга“ (Образац 2. у конкурсној документацији)
 6. попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (Образац бр.3  Конкурсне документације)
 7. попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву о испуњености услова за учешће у поступку предметне јавне набавке – за подизвођача (Образац бр.3.1  Конкурсне документације)
 8. доказ из члана 75. став 1. тачка 5. Закона – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа
 9. попуњен, парафиран, оверен печатом и потписан – модел УГОВОРА, чиме се потврђује да понуђач прихвата све елементе модела уговора (Образац бр. 4.)
 10. попуњен, печатом оверен и потписан Образац структуре цене (Образац 5.  у конкурсној документацији)
 11. Образац трошкова припреме понуде – Образац бр. 6
 12. попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву о независној понуди – Образац бр.7
 13. попуњену, печатом оверену и потписану  Изјаву у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац бр.8 конкурсне документације)
 14. попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, закључити уговоре – дату на начин како је дефинисано у одељку VI тачка 10.4. – конкурсне документације.

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена и потписана од стране овлашћеног лица Понуђача.

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца –

ОШ „Свети Сава“

31250 Бајина Башта

Светосавска 76

 

са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – Услуге, бр.02/17“, поштом, или лично преко писарнице Наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести пун назив, адресу, број телефона и факса Понуђача као и име особе за контакт и е-маил.

                   6.3.Разлози због којих понуда може бити одбијена:

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, с тим да ће исте након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити Понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца након истека рока одређеног у Конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити све неодговарајуће и неприхватљиве понуде.

Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

6.4.Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета

Јавна набавка се не спроводи по партијама

                   6.5. Понуда са варијантама

Подношење понуда са варијантама није дозвољено.

6.6. Начин измене, допуне и опозива

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

ОШ „Свети Сава“

31250 Бајина Башта

Светосавска 76

 

Измена понуде за јавну набавку услуга – “Електрична енергија”, ЈН бр 02/17 НЕ ОТВАРАТИ”, или

Допуна понуде за јавну набавку услуга – “Електрична енергија”, ЈН бр 02/17 НЕ ОТВАРАТИ”, или

Опозив понуде за јавну набавку услуга – “Електрична енергија”, ЈН бр 02/17 НЕ ОТВАРАТИ”, или

Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – “Електрична енергија”, ЈН бр. 02/17  НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

                   6.7. Самостално подношење понуде:

                   Понуду може поднети Понуђач који наступа самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као Подизвођач.

6.8.  Услови за подизвођаче:

     Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

 • у Обрасцу понуде (Образац бр.1 у конкурсној документацији) наведе назив и седиште подизвођача; као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
 • попуни, печатом овери и потпише Образац бр. 1.1 у конкурсној документацији;
 • Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН, односно достави Изјаву ( потписана Изјава о испуњености обавезних услова – Образац бр. 1)
 • Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
 • Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
 • Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору
 • Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
 • Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

                   6.9. Заједничка понуда:

                   Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) закона, а додатне услове испуњавају заједно – ( потписана Изјава о испуњености обавезних услова – Образац бр. 2)

Услов из обавезних услова под тачком 5) овог упутства дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке прописане чл.81.ст.4.

Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде (образац 1. у конкурсној документацији) навести све учеснике у заједничкој понуди.

За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и потписати Образац бр. 1.3 у конкурсној документацији.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Наручилац ће тражити од правних лица из групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

 1. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, рока испоруке, евентуалних других околности од којих зависи исправност понуде

 

                   10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је најраније 20 дана након добијеног рачуна за утрошену електричну енергију.

Плаћање се врши месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора (не краћи од 20 дана).

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача).

Авансно плаћање није дозвољено.

                   10.2. Захтев у погледу места и рока испоруке услуга:

Место испоруке Мерно место купца (наручиоца) прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широке потрошње, а по Табели бр. 1.

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Период испоруке: Од момента закључења уговора до утрошка средстава Корисника, а најдуже годину дана од дана закључења уговора,  од 00:00 h до 24:00 h.

                   10.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

                   10.4. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5.  Закона о енергетици:

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано :

“Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

1) уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;

2) уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 1. Начин на који Понуђач може тражити додатне информације и појашњења из члана 61. Закона о јавним набавкама,

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца  са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – услуге“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

 1. Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:

                   Валута: вредности у Конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: Цене у понуди се исказују у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици.

Обавеза понуђача је да искаже јединичну цену kWh електричне енергије активна енергија ВТ, јединичну цену kWh електричне енергије активна енергија НТ и јединичну цену kWh електричне енергије – широка потрошња ЈТ/ДУТ, са и без ПДВ – а.

Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцима наведени.

 1. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.акоји су везани уа извршење уговора о јавној набавци

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија                   Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 1. Подаци о врсти, садржини, начину подношења , висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани понуђач је дужан да достави средство финансијског обезбеђења за добро извршељње посла

Понуђач коме буде додељен уговор,дужан је да приликом потписивања уговора, на име средстава финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану бланко меницу,без жираната у корист Наручиоца,са меничним овлашћењем за попуну у висини за 7% вредности уговора без ПДВа, са клаузулом „без протеста“и „по виђењу“ на име доброг извршења посла као и картон депонованих потписа.

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног лица за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење- писмо, са назначеним износом од 7% процењене вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.

Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 дана од дана истека рока извршења свих уговорених обавеза.

Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено , сагласно Закону о платном промету

 1. Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди Понуђача:

 

Наручилац је дужан да:

 • чува као поверљиве све податке о Понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве Понуђач означио у понуди;
 • одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
 • чува као пословну тајну имена Понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
 • Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде.

 

 1. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама,тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом:

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  “Електрична енергија”, ЈН бр. 02/17.

       Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

       По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

       Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 1. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача         

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 1. Негативне референце

Наручилац задржава право да на основу доказа којим се потврђује да понуђач није извршавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама за исти предмет набавке, и то:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама;

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза је једна сопствена, соло меница која се може попунити на износ од 15% од понуђене цене са ПДВ-ом.

Уз меницу се предаје и копија картона депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење. Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за располагање финансијским средствима.

Картон депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Меница мора бити неопозива, безусловна, и платива на први позив и без права на приговор.

У складу са чланом 47а. став 6. Закона о платном промету, Народна банка Србије донела је Одлуку о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења која се примењује од 01.02.2012.године. Стога је потребно да Понуђач уз меницу достави и доказ о регистрацији исте код пословне банке где има отворен рачун.

 1. Врста критеријума

                   Одлука о додели уговора о јавној набавци бр. 02/17 – услуге, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а.

 1. Елементи уговора на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који је навео дужи рок плаћања.

 1. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својинетрећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине  трећих лица сноси понуђач.

 1. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149 ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. ЗЈН.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ

Захтев за заштиту права обавезно мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.

                   Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона.

 1. Рок у коме ће уговор бити закључен

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона .

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (Члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

 1.  Исправка грешке у поднетој понуди:

                   Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

– Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

– Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

 1. Одбијање понуда и обустављање поступка набавке

 

                   Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговорајућа, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

                   Неблаговремена понуда је понуда која није предата Наручиоцу у року одређеном у јавном позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

                   Одговарајућа понуда је понуда која је благовремено поднета, за коју је после отварања понуда, а на основу прегледа, утврђено да потпуно испуњава све услове из Закона о јавним набавкама, конкурсне документације, услове и захтеве из спецификација.

                   Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне јавне набавке.

                   Наручилац је дужан да обустави поступак уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана. 109. Закона о јавним набавкама.

                   Наручилац може да обустави поступак из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка због чега се јавна набавка неће понављати у току исте буџетске године (чл. 109. став 2. Закона о јавним набавкама). Предметну одлуку наручилац ће образложити и навести разлоге обуставе поступка.

Образац бр. 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набаку ЈН бр. 02/17 за набавку услуга – Набавка електричне енергије, дајемо понуду како следи:

 • ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:  
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:  
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (email):  
ТЕЛЕФОН:  
ТЕЛЕФАКС:  
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:  
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 

 

 

 • ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

                   Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 • ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а:  
Словима:
ПДВ:  
Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом:  
Словима:
Рок и начин плаћања (не краћи од 20 (двадесет) дана од дана службеног пријема рачуна за испоручене количине електричне енергије, за обрачунски период): ________________

дана

Рок важења понуде (најмање 30 дана од дана отварања понуде):

________________

дана од дана отварања понуде

     
 • Обавезујемо се да испоруку услуга отпочнемо у року од ______ дана од дана склапања Уговора.
 • Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача ___________________________ је _________________________________________ (навести кратак опис радова) и износи ____% укупне вредности понуде (не може бити већи од 50 %), што износи ____________ динара.
 • Изјављујем  да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сносим само ја као понуђач.
 • Прихватамо у свему услове које сте поставили у позиву и Конкурсној документацији а који су нам достављени ради састављања Понуде.

Место: ____________                                    М.П.                     Потпис овлашћеног лица

Датум: ____________                                                                                  _________________

НАПОМЕНА:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Образац бр. 1.1.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:  
Адреса:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Име особе за контакт:  
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  
2) Назив подизвођача:  
Адреса:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Име особе за контакт:  
Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Место: ____________                                    М.П.                       Потпис овлашћеног лица

Датум: ____________                                                                                     ______________

Образац бр. 1.2

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:    
Адреса:    
Матични број:    
Порески идентификациони број:    
Име особе за контакт:    
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
Адреса:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
Адреса:  
Матични број:  
Порески идентификациони број:  
Име особе за контакт:  

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

Место: ____________                                              М.П.                       Потпис овлашћеног лица Датум: ____________                                                                                                   _________________

Образац бр. 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – потпуно снабдевање

Предмет набавке

Електрична енергија

Јединица

мере

Оквирне

процењене

количине

Једин.цена без ПДВ – а Једин.цена са

ПДВ – ом

Укупна цена без ПДВ – а Укупна цена са ПДВ – ом
1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5)
Активна енергија

(широка потрошња )

Једнотарифна

Потрошња

ЈТ/ДУТ

 

kWh

174.766,01

       
 

УКУПНО:

   
               

+ трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије (мрежарина)

 + трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача (накнада)

 

 

            Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о енергетици (без урачунатог ПДВ-а).

Датум:                                           М.П.                             Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                                                                                                _________________

НАПОМЕНА:

На основу остварене потрошње у 2016. години извршена је процена оквирних потреба ОШ „Свети Сава“

за електричном енергијом (збирно)  (оквирна процена око 174766,01 kWh) са могућим одступањем месечних и укупне количине према потрошњи Наручиоца,  имајући у виду чињеницу да се ради о добрима чији обим и потрошњу за време трајања уговора није могуће прецизно утврдити).

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.

Образац бр. 3

УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(члан 75.и 76. Закона о јавним набавкама)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

___________________________________________________________

У циљу учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – набавка електричне енергије, бр. 02/17 понуђач ___________________________ из _____________________ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује:

 • да испуњава све обавезне и додатне услове прописане чл.75. и 76. ЗЈН и конкурсном документацијом, и то:
 • да је регистрован код надлежног органа
 • да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних деле као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
 • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
 • да има важећу дозволу надлежног органа – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа, (доказ у прилогу)
 • да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да је у претходне три обрачунске године имао промет од продаје услуга истоврсних предмету јавне набавке у висини преко 3.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
 • да располаже неопходним пословним капацитетима односно да је активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду из претходне две године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, обавио минимално једну трансакцију
 •  
 • да поседује све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац задржава право, сходно чл. 79. став 2. Закона о јавним набавкама, да може од понуђача чија понуда   буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

Датум:                                           М.П.                              Потпис овлашћеног лица понуђача  _____________                                                                                            _________________

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача потребно је да се наведени образац изјаве фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача.

Образац бр. 3.1.

УСЛОВИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама)

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

___________________________________________________________

У циљу учешћа у поступку јавне набавке мале вредности – набавка електричне енергије, бр. 02/17 подизвођач ___________________________ из _____________________ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављује:

 • да испуњава све обавезне услове прописане чл.75. ст.1 ЗЈН и то:
  • да је регистрован код надлежног органа,
  • да он или његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних деле као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,
  • да има важећу дозволу надлежног органа – Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача (доказ у прилогу)
 • да поседујем све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

Наручилац задржава право, сходно чл. 79. ст.2 Закона о јавним набавкама, да може од  понуђача чија понуда  буде оцењена као најповољнија, захтевати оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

Датум:                                              М.П.          Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________                                                                           ____________________

Напомена:

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача.

Образац бр. 4                                                                                                                                   МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

У Г О В О Р

о набавци УСЛУГЕ – ЈНМВ бр. 02/17

Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем

 

                   Закључен у Бајиној Башти дана _______ 2017. године, између:

 

 1. Основне школе „Свети Сава“ из Бајине Баште коју заступа директор Митар Јовић, ПИБ 101960015, МБ: 07365063, Бајина Башта, Светосавска 76 ( у даљем тексту: Наручилац – купац ) и
 1. ________________________ из _______________, ул.____________________ бр._____, (у даљем тексту: Снабдевач), кога заступа ___________________________________ .

Уговорне стране сагласно констатују:

– Да је Купац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке електричне енергије;

– Да је Снабдевач доставио понуду бр. ______________од ____________2017. године,  за коју је утврђено да испуњава све услове из Закона и конкурсне документације;

 

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет овог уговора је набавка електричне енергије, са потпуним снабдевањем, за потребе ОШ „Свети Сава“ из Бајине Баште, а на основу конкурсне документације и понуде Снабдевача бр. __________ од __________2017. године, и то: (биће преузето из обрасца понуде):

Предмет набавке

Електрична енергија

Јединица

мере

Оквирне

процењене

количине

Једин.мере без ПДВ – а Једин.мере са

ПДВ – ом

Укупна цена без ПДВ – а Укупна цена са ПДВ – ом
1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5)
Активна енергија

(широка потрошња )

Једнотарифна

Потрошња

ЈТ/ДУТ

 

kWh

174766,01

       
 

УКУПНО:

   
               

                   Количина и квалитет електричне енергије

Члан 2.

Уговорне стране уговарају обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије према следећем:

 • Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 • Период испоруке: Од момента закључења уговора до утрошка средстава Корисника, а најдуже годину дана од дана закључења уговора, од 00:00 h до 24:00 h.
 • Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца
 • Место испоруке: сва обрачунска мерна места Купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи у складу са постојећим ознакама ЕД (прилог 1. који је саставни део овог Уговора).

Снабдевач се обавезује да испоручи електричну енергију у складу са Правилима о раду тржишта електричне енергије (“Сл. гласник РС“ бр. 120 од 21.12.2012. год), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије.

                   Цена електричне енергије

Члан 3.

Купац се обавезује да плати Снабдевачу за 1 kWh електричне енергије цену, без ПДВ – а, на начин исказан у табели датој у члану 1. овог уговора, тј.по цени у зависности од категорије потрошње:

Широка потрошња ЈТ/ДУТ за 1 kWh по јединичној цени од __________ без ПДВ-а.

У цену из става 1. овог члана уговора урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати трошкови коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у “Службеном гласнику РС“.

                   Место испоруке

Члан 4.

Места испоруке је постојеће обрачунско мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији широка потрошња. Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :

– Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца.

– Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје Купца.

                   Обрачун утрошене електричне енергије

Члан 5.

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.

Снабдевач рачун доставља поштом.

                   Услови и начин плаћања преузете електричне енергије

Члан 6.

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа, у року од ………………….дана од дана пријема рачуна.

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.

ОБАВЕЗЕ СНАБДЕВАЧА

Члан  7.

Поред обавеза наведених члановима овог Уговора, Снабдевач дужан да:

– не ускраћује или отежава право на раскид, односно отказ уговора, због коришћења права на промену снабдевача, нити се може наметати додатне финансијске обавезе по том основу,

–  купца на његов захтев обавести о подацима о потрошњи електричне енергије, у складу са Законом о енергетици и правилима о промени снабдевача,

–  пре подношења захтева оператору система за обуставу испоруке електричне енергије због неизвршених обавеза по уговору о продаји електричне енергије, купца претходно упозори да у року прописаним Законом измири доспеле обавезе, односно постигне споразум о извршавању обавезе,

–  се придржава чланова 37. и 38. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (“Службени гасник РС“, број 63/13), због специфичности објеката купца,

–  купцу, ради обезбеђења штедње и рационалне потрошње електричне енергије, даје одговарајућа упутства о најекономичнијим начинима коришћења и штедње електричне енергије,

–  у року утврђеном прописима отклони сметње у испоруци електричне енергије, као и да настави са испоруком електричне енергије купцу по отклањању недостатака због којих је обустава извршена,

–  обустави испоруку електричне енергије на захтев купца,

–  у року од 8 дана од дана пријема приговора одлучи о приговору купца због неправилне обуставе испоруке електричне енергије,

–  одржава и баждари мерне уређаја и врши мерења испоручене електричне енергије, а по захтеву купца изврши ванредну контролу мерних уређаја, с тим што купац сноси трошкове контроле ако се утврди да је мерни уређај исправан,

– обавести купца о свим сметњама или оштећењима на свим мерним уређајима и да предузме хитне мере за њихово отклањање,

–  изврши, у складу са прописима, исправку рачуна ако се утврди да је погрешно обрачуната вредност појединих обрачунских величина или да су подаци за обрачун погрешни.

НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА О ПРОМЕНИ ЦЕНА И ДРУГИХ УСЛОВА

 СНАБДЕВАЊА ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан  8.

О промени цена и других услова продаје, снабдевач је обавезан да непосредно обавести купца, најкасније петнаест дана пре примене измењених цена или услова продаје, изузев у случај снижења цена и давања купцу повољнијих услова продаје.

У случају из става 1. овог члана, купац има право на раскид, односно отказ уговора о продаји ако не прихвата измењене услове продаје или измењене цене.

Рекламације

Члан 9.

У случају утврђених недостатака у кавлитету и обиму испруке услуга, као и неадекватном обрачуну утрошка електричне енергије Наручилац има право да у року од 8 (осам) дана од дана пријема фактуре поднесе приговор понуђачу. Понуђач је дужан да у року од 8 дана, од дана пријема приговора одлучи о истом.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак Оператера преносног система.

                   Резервно снабдевање

Члан 10.

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици (“Сл. гласник РС“ 57/2011).

Виша сила

Члан 11.

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.

                   Раскид уговора

Члан 12.

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

                   Решавање спорова

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће Привредни суд у Ужицу.

                   Завршне одредбе

Члан 14.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других релевантних прописа, ако и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.

                  

 

Период важења уговора

Члан 15.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.

Уговор се закључује за период од 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању.

Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2018. буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој години.

Члан 16.

Купац и Снабдевач ће, након потписивања уговора, именовати лица која ће бити овлашћена за размену информација и предузимања потребних активности за извршавање овог уговора.

Члан 17.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) оригиналних примерака, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну.

За КУПЦА                                                                                               За СНАБДЕВАЧА

________________________                                                           _________________________

Митар Јовић, директор

Образац бр. 5

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Предмет набавке

Електрична енергија

Јединица

мере

Оквирне

процењене

количине

Једин.мере без ПДВ – а Једин.мере са

ПДВ – ом

Укупна цена без ПДВ – а Укупна цена са ПДВ – ом
1 2 3 4 5 6 (3*4) 7 (3*5)
Активна енергија

(широка потрошња )

Једнотарифна

Потрошња

ЈТ/ДУТ

 

kWh

174766,01

       
 

УКУПНО:

   
               
 1. Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

Према важећим (у периоду обрачуна) Одлукама о цени приступа за дистрибуцију електричне енергије, на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумна подручја купца, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у “ Службеном гласнику Републике Србије“.

 1. Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије

Према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене повлашћене произвођача електричне енергије.

                  

 

                   Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2 и 3 овог обрасца, верификује понуђач.

 

 

Датум: _________                                     М.П.                                  Потпис овлашћеног лица

______________________

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

Колона 1.категорија потрошње

Колона 2. – обрачунски елементи

Колона 3. – оквирна потрошња електричне енергије

Колона 4. – уписати колико износи јединична цена  без ПДВ-а

Колона 5. – уписати  уписати колико износи јединична цена  са ПДВ-ом

Колона 6. – уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће се помножити јединична цена (наведена у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.)

Колона 7. – уписати укупну цену са ПДВ-ом и то тако што ће се помножити јединична цена (наведена у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.)

 • на крају уписати укупну цену предмета набавке, односно збир колона 6. и 7.

Образац бр. 6

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015),  достављамо образац са структуром трошкова за припремање понуде у јавној набавци услуге – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА – јавна набавка мале вредности број 02/17 и то :

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној јавној набавци, Понуђач: ____________________________, из ______________________  је имао следеће трошкове:

 

Ред.

бр.

 

Врста трошка

 

Износ без ПДВ-а

 

Износ са ПДВ-ом

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
  У К У П Н О:    

                   Напомена:сходно чл.88. ст.2 ЗЈН („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), трошкове припреме и подношења понуде  сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Место и датум_______________________    М.П.                   _______________________

(потпис овлашћеног лица)

 

Напомена: Уколико понуђач нема трошкова за припремање понуде, неопходно је да достави потписан и овери празан Образац.

Образац бр. 7

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Понуђач – ___________________________

                   Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да је понуда бр. _________________ за јавну набавку мале вредности бр. 02/17 – набавка електричне енергије поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:                                                            М.П.    Овлашћено лице понуђача:

_________________                                             ______________________________

(име и презиме)

Потпис овлашћеног лица понуђача

_______________________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона

 

Уколико понуду подноси група понуђача: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 Образац бр. 8

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке електричне енергије ЈН бр. 02/17, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (чл. 75. ст. 2. Закона)

Датум                                                                                        Понуђач

________________                        М.П.                                   __________________

Напомена:

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Прилог бр. 1

П Р Е Г Л Е Д

МЕРНО МЕСТО ПОТРОШЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 1. Активно бројило 1-Бајина Башта: број бројила: 102067 двотарифно бројило
Период 2016 Укупно (кWh) Виша тарифа Нижа терифа

(kWh)kWh)

Одобрена снага

(kWh)

h

1 2 (3+4) 4 5
Јануар 14714,00 14714,00 / 150
Фебруар 20090,01 20090,01 / 150
Март 20465,00 20465,00 / 150
Април 17089,50 17089,50 / 150
Мај 12057,50 12057,50 / 150
Јун 6168,00 6168,00 / 150
Јул 4700,00 4700,00 / 150
Авгус 4700,00 4700,00 / 150
Септембар 14375,00 14375,00 / 150
Октобар 18090,00 18090,00 / 150
Новембар 17560,00 17560,00 / 150
Децембар 20042,00 20042,00 / 150
Укупно       170051,01       170051,01 /  
 1. Активно бројило 2-Перућац: број бројила: 288835 двотарифно бројило
Период 2016 Укупно (кWh) Виша тарифа Нижа терифа

(kWh)kWh)

Одобрена снага

(kWh)

h

1 2 (3+4) 3 4 5
Јануар 126 126 /  
Фебруар 174 174 /  
Март 213 213 /  
Април / / /  
Мај 245 245 /  
Јун / / /  
Јул / / /  
Август / / / 17,25
Септембар / / / 17,25
Октобар 330 330 / 17,25
Новембар 187 187 / 17,25
Децембар / / / 17,25
Укупно       1275,00       1275,00 /  
 1. Активно бројило 3-школски стан Бајина башта : број бројила:1000360825 двотарифно бројило
Период 2016 Укупно (кWh) Виша тарифа Нижа терифа

(kWh)kWh)

Одобрена снага

(kWh)

h

1 2 (3+4) 3 4 5
Јануар / / /  
Фебруар / / /  
Март / /

/  
Април / / /  
Мај / / /  
Јун / / /  
Јул / / /  
Август / / / 17,25
Септембар / / / 17,25
Октобар / / / 17,25
Новембар / / / 17,25
Децембар / / / 17,25
Укупно / / /  
 1. Активно бројило 4-Растиште : број бројила:72803 двотарифно бројило
Период 2016 Укупно (кWh) Виша тарифа Нижа терифа

(kWh)kWh)

Одобрена снага

(kWh)

h

1 2 (3+4) 3 4 5
Јан

ар

105 105 /  
Фебруар 169 169 /  
Март 189 189 /  
Април 161 161 /  
Мај 117 117 /  
Јун 36 36 /  
Јул              4             4 /  
Август 4 4 / 17,25
Септембар 129 129 / 17,25
Октобар 86 86 / 17,25
Новембар 80 80 / 17,25
Децембар 73 73 / 17,25
Укупно 1153,00 1153,00 /  
 1. Активно бројило 5- Вежања : број бројила:3222535 двотарифно бројило
Период 2016 Укупно (кWh) Виша тарифа Нижа терифа

(kWh)kWh)

Одобрена снага

(kWh)

h

1 2 (3+4) 3 4 5
Јануар / / /  
Фебруар / / /  
Март / /

/  
Април / / /  
Мај / / /  
Јун / / /  
Јул / / /  
Август / / / 5,75
Септембар / / / 5,75
Октобар / / / 5,75
Новембар / / / 5,75
Децембар / / / 5,75
Укупно / / /  

 

 1. Активно бројило 6- Бесеровина : број бројила:4351177 двотарифно бројило
Период 2016 Укупно (кWh Виша тарифа Нижа терифа

(kWh)kWh)

Одобрена снага

(kWh)

h

1 2 (3+4) 3 4 5
Јануар / / /  
Фебруар / / /  
Март / /

/  
Април / / /  
Мај / / /  
Јун / / /  
Јул / / /  
Август / / / 5,75
Септембар / / / 5,75
Октобар / / / 5,75
Новембар / / / 5,75
Децем

ар

/ / / 5,75
Укупно / / /  
 1. Активно бројило 7- Рача : број бројила:177126 двотарифно бројило
Период 2016 Укупно (кWh) Виша тарифа Нижа терифа

(kWh)kWh)

Одобрена снага

(kWh)

h

1 2 (3+4) 3 4 5
Јануар / / /  
Фебруар / / /  
Март 2287,00 2287,00

/  
Април / / /  
Мај / / /  
Јун / / /  
Јул / / /  
Август / / / 17,25
Септембар / / / 17,25
Октобар / / / 17,25
Новембар / / / 17,25
Децембар / / / 17,25
Укупно 2287,00 2287,00 /  

НАПОМЕНА: На основу остварене потрошње у 2016. години извршена је процена оквирних потреба Школе са свим Издвојеним одељењима за електричном енергијом (збирно)  за горе наведена мерна места за годину дана.

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (Наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.

Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку мале вредности бр.01-17 можете да погледате овде: Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_JNMV_br. 01-17

Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр.  01/17 можете преузети овде: Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 01-17

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76

Број: 145/2017

Датум: 06.03.2017. године

Бајина Башта

ОШ „СВЕТИ САВА“

31 250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

 

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 01/17

НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта

ПИБ: 101960015

МАТ.БРОЈ: 07365063

Интернет страница: www.ssavabb.rs

е-mail: ossvetisavabb@gmail.com

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :

Добра

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара- хране и пића за школску кухињу

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

шифра 15500000 – млечни производи

шифра 15610000 – млинарски производи

шифра 15800000 – разни прехрамбени производи

шифра 15980000 – безалкохолна пића

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ssavabb.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за ЈНМВ – 01/17 добара- намирница за школску кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт

  

Рок за достављање понуда је 15.03.2017. године до 13.00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 15.03.2017. године до 13.00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 15.03.2017. године у 13.15 часова, у просторијама ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења Одлуке.

Лице за контакт:

Катарина Петровић, факс: 031/869-077

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/17 добара – намирница за школску кухињу, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од два дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ  ЈН МВ  01/17 можете преузети овде: Konkursna dokumentacija za JNMV br. 01-17

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.

На овом месту можете преузети План јавних набавки за 2017. годину: PDFsam_PDFsam_Plan 2017 za Portal i sajt

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

Број: 396/2016

Датум: 03.06.2016. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/16

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, www.ssavabb.rs

 

 1. Врста наручиоца: Установа
 1. За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/16 – Набавка електричне енергије; 09310000-електрична енергија
 1. Уговорена вредност: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а, односно 1.247.829,31 динара са ПДВ-ом
 1. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а
 1. Број примљених понуда: 1 (једна)
 1. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а.
 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.05.2016. године
 1. Датум закључења уговора: 03.06.2016. године
 1. Основни подаци о изабраном понуђачу, испоручиоцу: ЕПС Снабдевање д.о.о из Београда, ул. Царице Милице бр. 2, ПИБ: 108057105, МБ: 20924195
 1. Период важења уговора: 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању – од 00:00 h до 24:00 h.
 1. Околности које представљају основ за измену уговора: у случају да наручилац дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Објавити:

– на Порталу јавних набавки;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs;

– а/а

У Бајиној Башти,                                                                                                                            ОШ „Свети Сава“

дана 03.06.2016. год.                                                                                                                    Бајина Башта

На овом месту можете преузети : О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/16 Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_JNMV_br._02-16

#

На овом месту можете преузети Одлуку о додели уговора у поступку набавке мале вредности бр. 02/16 : Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 02-16

#

ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76

Бр: 292/2016

31250 БАЈИНА БАШТА

Дана, 05.05.2016. године

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ОШ „Свети Сава“ објављује:

ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/16

Наручилац:  ОШ „Свети Сава“Бајина Башта

Интернет страница –www.ssavabb.rs

 • Врста наручиоца – установа

 

 • Врста поступка јавне набавке – поступак јавне набавке мале вредности

                   Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци електричне енергије.

На поступак јавне набавке примењиваће се:

 • Закон о јавним набавкама
 • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • Прописи и нормативи везани за предметне услуге

 

 • Врста предмета – набавка услуга – бр. 02/16 – набавка и испорука електричне енергије
 • Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија

Извршење услуга мора бити у складу са захтевом Наручиоца и под условима и на начин утврђен прописима и нормативима везаним за предметне услуге.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.

 • Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

Врста, спецификација, количина и опис услуга  који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији ( Спецификација).

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

 • Обавештење

 

                   Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %

 • Елементи критеријума за доделу уговора

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена“ без ПДВ-а.

 • Начин преузимања конкурсне документације

 

У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца –www.ssavabb.rs

Додатна објајшњења у вези конкурсне документације

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – ОШ „Свети Сава“ Светосавска 76, 31250 Бајина Башта са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – електрична енергија“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

 • Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3 – 5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

 • Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за подношење понуда

 

                   Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Свети Сава“, Светосавска 76, Бајина Башта са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 02/16, поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 14  дана од дана објављивања јавног позива (члан 99. ЗЈН), односно до 19.05.2016. године до 11,00 часова.

                   Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све наблаговремене понуде (примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

 • Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

 

       Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца

Дан и сат отварања понуда: 19.05.2016. године у 11,05 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не можепредузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

 • Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

 • Лице за контакт

 

Катарина Петровић,  ел. пошта: ossvetisavabb@gmail.com

Комисија за јавну набавку бр 02/16

Конкурсну документацију можете преузети овде : конкурсна документација.

Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр. 01/16

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта

Број: 164-1/2016

Датум: 17.03.2016. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31 250 Бајина Башта, објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 01/16

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31 250 Бајина Башта, www.ssavabb.rs
 1. Врста наручиоца: Установа
 1. За добра природа и обим и основна обележја добара, место испоруке добара, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 01/16 – набавка добара – НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ; Ознака и назив из општег речника набавки: 15100000-производи животињског порекла,15300000-воће и поврће и сродни производи,15400000-животињска или биљна уља и масти,15500000-млечни производи,15600000-млинарски производи,15800000 – разни прехрамбени производи,15980000-безалкохолна пића.
 1. Уговорена вредност: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а, односно 2.796.002,65 динара са ПДВ-ом
 1. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
 1. Број примљених понуда: 2 (две)
 1. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 2.768.613,73 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а.
 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.03.2016. године
 1. Датум закључења уговора: 17.03.2016. године
 1. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу: Д.О.О.“AС-ПРЕВОЗ“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 3; Матични број: 07967551; ПИБ: 100999285
 1. Период важења уговора: сукцесивно по достављеним поруџбинама наручиоца годину дана од момента потписивања уговора.

Реализација уговорне вредности у 2016. години вршиће се до максималног расположивог износа средстава одобрених за 2016. годину, а обавезе које доспевају у наредној буџетској 2017. години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2017. години.

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорна појединачна цена је фиксна првих шест месеца од отварања понуда и не може се мењати ни из каквих разлога. Након истека шест месеци цена је променљива уколико вредност једног евра буде изнад 133,00 динара, по средњем курсу НБС-е, процентуално расту евра изнад 133,00 динара.

Објавити:

– на Порталу јавних набавки;

– на интернет страници наручиоца:

  www.ssavabb.rs

– а/а

У Бајиној Башти,

дана 17.03.2016. год

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

Можете Одлуку преузети овде : Odluka o dodeli ugovora kuhinja S. Sava

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ ОШ “Свети Сава“

можете преузети овде : Plan Javnih nabavki za 2016. god. – OSS

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76

Број: 112/2015

Датум: 29.02.2016. године

Бајина Башта

ОШ „СВЕТИ САВА“

31 250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 01/16 НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта

ПИБ: 101960015

МАТ.БРОЈ: 07365063

Интернет страница: www.ssavabb.rs

е-mail: ossvetisavabb@gmail.com

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :

Добaрa

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- хране и пића

за школску кухињу

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

шифра 15500000 – млечни производи

шифра 15610000 – млинарски производи

шифра 15800000 – разни прехрамбени производи

шифра 15980000 – безалкохолна пића

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет

страници наручиоца: www.ssavabb.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на

адресу наручиоца: ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, са обавезном

назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за ЈНМВ – 01/16 добара- намерница за школску

кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив,

адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт

Рок за достављање понуда је 10.03.2016. године до 10.00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца

најкасније до 10.03.2016. године до 10.00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда

сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца,

вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете

неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 10.03.2016. године у 10.15 часова, у просторијама ОШ “СВЕТИ

САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни

да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији

за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет

страници у року од три дана од дана доношења Одлуке.

Лице за контакт:

Катарина Петровић, факс: 031/869-077

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта,

ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com са назнаком – „Додатне

информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/16 добара – намерница за школску кухињу,

тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде,

најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу

одговорити у року од два дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на

Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у

поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/16

конкурсну документацију Можете преузети овде : Konkursna dokumentacija za JNMV br. 01-16

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

Број: 382/15

Датум: 05.06.2015. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/15) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/15

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

3. За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/15 – Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем;  09310000-електрична енергија

4. Уговорена вредност: 914.026,23 динара без ПДВ-а, односно 1.096.831,48 динара са ПДВ-ом

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а

6. Број примљених понуда: 2 (две)

7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је: 987.427,96 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 914.026,23 динара без ПДВ-а.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 987.427,96 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 914.026,23 динара без ПДВ-а.

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.05.2015. године

10. Датум закључења уговора: 03.06.2015. године

11. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу: ЕПС Снабдевање д.о.о из Београда, ул. Царице Милице бр. 2, ПИБ: 108057105, МБ: 20924195

12. Период важења уговора: 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању  – од 00:00 h до 24:00 h.

13. Околности које представљају основ за измену уговора: у случају да наручилац дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12 и 14/15)

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs;

– а/а

У Бајиној Башти,

дана 05.06.2015. год.

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта

Број: 396/2014

Датум: 11.06.2014. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта,ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта, објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/2014

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта,www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

3. За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/2014 -набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем; 09310000-електрична енергија

4. Уговорена вредност: 867.713,24динара без ПДВ-а, односно 1.041.255,89динара са ПДВ-ом

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда: 1 (једна)

7. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 867.713,24динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 867.713,24динара без ПДВ-а.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 867.713,24динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је:867.713,24динара без ПДВ-а.

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.05.2014. године

10. Датум закључења уговора: 11.06.2014. године

11. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу:ЕПС Снабдевање д.о.о из Београда, ул. Царице Милице бр. 2.

12. Период важења уговора: 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању  –од 00:00 h до 24:00 h.

13. Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да наручилацдозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12)

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs

– а/а

У Бајиној Башти,

дана 11.06.2014. год.

ОШ „Свети Сава“

ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76

Бр:275/2014

31250 БАЈИНА БАШТА

Дана, 07.05.2014. године

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), наручилац ОШ „Свети Сава“ објављује

ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2014

 

Наручилац:  ОШ „Свети Сава“Бајина Башта

Интернет страница –www.ssavabb.rs

1.1. Врста наручиоца – установа

1.2. 

1.3.Врста поступка јавне набавке – поступак јавне набавке мале вредности

                   Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци електричне енергије са потпуним снабдевањем.

На поступак јавне набавке примењиваће се:

 • Закон о јавним набавкама
 • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • Прописи и нормативи везани за предметна добра

 

1.4. Врста предмета – набавка услугa – бр. 02/2014 – набавка и испорука електричне енергије

1.5.Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија

Испорука добара мора бити у складу са захтевом Наручиоца и под условима и на начин утврђен прописима и нормативима везаним за предметна добра.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.

1.6. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

Врста, спецификација, количина и опис  добара  који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији ( Спецификација).

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

1.7. Обавештење

                   Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %

1.8.Елементи критеријума за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена“

1.9. Начин преузимања конкурсне документације

У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца –www.ssavabb.rs

Додатна објајшњења у вези конкурсне документације

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76, 31250 Бајина Башта са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – електрична енергија“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

1.10.                 Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3 – 5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

1.11.                Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за подношење понуда

                   Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Свети Сава“ , Светосавска 76, Бајина Башта са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 02/2014, поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног позива (члан 99. ЗЈН), односно до 23.05.2014. године до 12,00 часова.

                   Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све наблаговремене понуде (примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

1.12.                Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

 

       Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца

Дан и сат отварања понуда: 23.05.2014. године у 12.ч.15 мин.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не можепредузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

1.13.                Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора донеће се у року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим подносиоцима понуда у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

1.14.                Лице за контакт

 

Катарина Петровић,  тел: 031/869-077

Email : svetosavac@ptt.rs

                                                                                                 ______________________

Комисија за јавну набавку бр 02/2014

Конкурсну документацију овде можете преузети конкурсна документација.

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта

Број: 267/2014

Датум: 30.04.2014. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта,ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта, објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 01/14

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта,www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

3. За добра природа и обим  и основна обележја добара, место испоруке добара, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 01/14 -набавка добара- хране и пића за школску кухињу;  15100000-производи животињског порекла,15300000-воће и поврће и сродни производи,15400000-животињска или биљна уља и масти,15500000-млечни производи,15600000-млинарски производи,15800000 –разни прехрамбени производи,15980000-безалкохолна пића.

4. Уговорена вредност: 2.261.054,36динара без ПДВ-а, односно 2.537.784,01динара са ПДВ-ом

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда: 1 (једна)

7. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 2.261.054,36динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 2.261.054,36 динара без ПДВ-а.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 2.261.054,36динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је:2.261.054,36динара без ПДВ-а.

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.04.2014. године

10. Датум закључења уговора: 25.04.2014. године

11. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу:СЗТР“СЛОБОДА1“из Бајине Баште, улица Кнеза Милана Обреновића 13,мат.бр.61172416пиб: 101960015.

12. Период важења уговора: 31.12.2014. год.

13. Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да наручилацдозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12)

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs

– а/а

У Бајиној Башти,                                                                         ОШ „Свети Сава“

дана 30.04.2014. год.

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76

Број: 229/2014

Датум: 08.04.2014. године

Бајина Башта

ОШ „СВЕТИ САВА“

31 250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

 

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 01/14

НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта

ПИБ: 101960015

МАТ.БРОЈ: 07365063

Интернет страница: www.ssavabb.rs

е – mail: ossvetisavabb@gmail.com

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :

Добра

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара- хране и пића за школску кухињу

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

шифра 15500000 – млечни производи

шифра 15610000 – млинарски производи

шифра 15800000- разни прехрамбени производи

шифра 15980000- безалкохолна пића

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ssavabb.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за ЈНМВ – 01/14 добара- хране и пића за школску кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт

 

 

Рок за достављање понуда је 16.04.2014. године до 13.00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 16.04.2014. године до 13.00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 16.04.2014. године у 13.15 часова, у просторијама ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Катарина Петровић, телефон 031/862-753

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/14 добара –   хране и пића за школску кухињу, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од два дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/14

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-14

Основна школа „Свети Сава“

Бајина Башта

Број: 775/13

Датум: 04.11.2013. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12) Основна школа „Свети Сава“, 31250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/13

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“, 31250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76; www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/13 ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ; 45421132 – уградња прозора

4. Уговорена вредност: 1.037.400,00 динара без ПДВ-а, односно 1.244.880,00 динара са ПДВ-ом

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда: 3 (три)

7. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 1.198.000,00 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 1.037.400,00 динара без ПДВ-а.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.059.037,80 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.037.400,00 динара без ПДВ-а.

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 24. октобар 2013. године

10. Датум закључења уговора: 31. октобар 2013. године

11. Основни подаци о извођачу: С.П.Р. „ВРАТА-РАДОВАНОВИЋ“ Бајина Башта, ул. Јернеја Копитара бр. 5, ПИБ: 104429584

12. Период важења уговора: 20 дана од дана закључења уговора и увођења извођача у посао

13. Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да наручилац дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12).

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

– а/а

У Бајиној Башти,                                                                                            ОШ „СветиСава“

дана 04.11.2013. год.                                                                                    Бајина Башта

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА

Број: 659/13

Датум: 11.10. 2013. год.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1.  Назив, адреса и интернет станица наручиоца  : Наручилац Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска  бр.  76,  31250  Бајина  Башта,  web:  www.ssavabb.rs ,  позива  све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом,  конкурсном документацијом и позивом.

2.  Врста наручиоца : Установа

3.  Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

4.  Врста предмета : Радови

5.  За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место  извршења  радова,  ознака  из  класификације  делатности,  односно  назив и ознака из општег речника набавке

6.  Јавна  набавка  мале  вредности  (радови)  бр.  02/13  „ИЗРАДА,  ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ  ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ“, назив и ознака из општег речника набавке: 45421132 –  уградња прозора. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора : Најнижа понуђена цена. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који понуди дужи рок важења понуде.

7.  Начин преузимања  конкурсне  документације,  односно  интернет  адресa где је конкурсна документација доступна. Конкурсна  документација  се  може  преузети  у  просторијама  Наручиoca Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76,  31250 Бајина Башта,  сваким  радним  даном  од  08:00 до  14:00  часова. Конкурсна  документација  је  доступна  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет страници наручиоца: www.ssavabb.rs.

8.   Начин подношења понуде и рок за подношење понуде  Благовременом  понудом  сматраће  се  понуда  приспела  на  адресу:  Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, web: www.ssavabb.rs, до 22.10.2013. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.  Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, web: www.ssavabb.rs, код  Секретара  школе  Катарине  Петровић,  дипл.  правника.  Понуда  приспела  по  истеку  датума  и  сата  одређених  у  позиву, сматраће  се  неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са  назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни  или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се  припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.  Пожељно  је  да  понуђач  не  издваја  из  целине  делове  тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место.  Понуду на  оригиналним  обрасцима,  а  састављену  према  датом  упутству,   потребно је доставити у фасцикли са механизмом (везана јмствеником) у  атвореној-запечаћеној коверти са назнаком „ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ  ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ“    јавнa  набавкa  мале  вредности    (радови)    број   02/13  –  НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул.  Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта. Коверта на предњој страни мора имати деловодни  број  понуђача,  а  на  полеђини мора бити оверена печатом понуђача. На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду  доставити  на српском  језику.  Понуда  са варијантама  није  дозвољена.  Напомена: ПОНУДА  ПОНУЂАЧА  МОРА  БИТИ ВЕЗАНА  ЈЕМСТВЕНИКОМ  И  МОРА  ИМАТИ  УПИСАН  ДЕЛОВОДНИ  БРОЈ  ПОНУЂАЧА.  У СУПРОТНОМ, ПОНУДА НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНА, А САМИМ ТИМ ЋЕ БИТИ И ОДБИЈЕНА КАО ПОНУДА СА БИТНИМ НЕДОСТАЦИМА.

9.  Место, време и начин отварања понуда  : Поступак јавног отварања понуда одржаће се 22.10.2013. године у 12:30 часова, у пословним просторијама Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем наручиоца.

10. Услови  под  којима  представници  понуђача  могу  учествовати  у поступку отварања понуда.  Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача,  који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији  предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.  Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

11. Рок за доношење одлуке : Одлуку о додели уговора, која ће бити обраложена, Наручилац ће донети у оквирном року 10 дана од дана  отварања понудa.

12. Лице за контакт  : Катарина Петровић, e-mail: ossvetisava@gmail.com .

Текстове позива за подношење понуда, конкурсне документације и одговора на питања можете преузети овде :

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић