О школи

Основна школа „Свети Сава“је издвојена од градске буке на око 500 метара, а од главног асфалтног пута око 50-60 метара. Окружује је: зелени уређени простор, обрађено пољопривредно земљиште Земљорадничке задруге и приватни посед, затим простор Дечијег вртића „Невен“ /двориште/ и котларница на чврсто гориво. Укупна површина школског дворишта је 13.100м2. Недалеко од школе се налази Спортско-туристички центар и две средње школе. Решено је питање депоније смећа, водоводна и канализациона мрежа, релативно мали број димњака од приватних котларница, непостојање хемијског загађивача од стране постојеће индустрије, коректно вођење рачуна о чистоћи града, географски положај Бајине Баште – чини да еколошки услови средине буду задовољавајући. Основна школа „Свети Сава“ у Бајиној Башти има 4.842м2 корисне површине и грађена је по фазама и то: Блок(Б), Блок(А) и Блок(Ц). Наша школа има и издвојено одељење у Перућцу.

ОШ „СВЕТИ САВА“ је пре неколико година проглашена за најуређенију школу у Златиборском округу и међу шест најуређенијих школа у Србији. Основна школа „СВЕТИ САВА“ из Бајине Баште је школа која је 27. Јануара 2002. године на Светосавској академији, одржаној у Београду добила признање од Владе РС и Министарства за постигнуте резултате и допринос у развоју просвете.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија наше школе је преношење знања, развијање вештина и индивидуалних способности, јачање мотивације, пружање помоћи ученицима у развијању опште културе, као и у одрастању и припремању за даље школовање и живот, а све то уз уважавање различитости, развијање толеранције, одговорности, самопоштовања и добрих међуљудских односа.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

Као визију наше школе желимо да наша школа у следећих 5 година буде оаза културе, сигурности и позитивне атмосфере у којој и ученици и наставници радо бораве.

Имајући у виду мисију и визију наше школе, издвојили смо приоритетне потребе у пет области квалитета:

НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 • Прилагођавање наставних садржаја узрасту, интересовањима, потребама и могућностима ученика;
 • Индивидуализација наставног процеса, у циљу јачања мотивације ученика;
 • Увођење активних и интерактивних метода учења у наставу да би се постигла педагошка ефикасност школе и променио положај ученика у њој;
 • Подизање нивоа свести ученика о здравом начину живота;

РАЗРЕДНА И ШКОЛСКА КЛИМА

 • Спречавање и смањење насиља над децом и међу децом у школи;
 • Обогаћивање културних дешавања у школи;
 • Укључивање ученика у доношење одлука везаних за побољшање разредне и школске климе преко њихових представника у Ђачком парламенту;
 • Презентација рада школе у предшколској установи као и успостављање трајне сарадње школе и вртића у циљу бољег упознавања деце која се уписују у први разред;

УНУТРАШЊИ И СПОЉАШЊИ ОДНОСИ

 • Развити и оснажити сарадњу учитеља и наставника уз обострани проток информација;
 • Подстицање родитеља за активно укључивање у живот и рад школе ради побољшања свеукупне атмосфере у школи,
 • Презентација школе на интернету;

УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ

 • Очување постојеће климе уз међусобну толеранцију и тимски рад, као и одговорност сваког појединца;
 • Уважавање различитости мишљења наставног особља у циљу постизања концезуса при доношењу важних одлука;
 • Правовремена информисаност о свим догађањима у школи, кроз јавност у раду,
 • Демократско учешће родитеља, локалне заједнице и привредних субјеката у раду школе;

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Континуирано и активно учешће наставника на стручним семинарима и другим облицима усавршавања ради остваривања циљева датих у Школском развојном плану, Размена искустава актива и појединих струковних удружења, са циљем постизања квалитетног професионалног односа;

С обзиром на потребу осавремењивања васпитно – образовног процеса у модерној, савременој школи, истиче се нужност постојања одређених снага школе. Сматрамо да су снаге наше школе реално високе и огледају се у следећем:

 • стручност наставног кадра, код којег постоји перманентна потреба за професионалним усавршавањем;
 • добри међуљудски односи у колективу, који доприносе високој одговорности, креативности и мотивисаности сваког појединачно;
 • успостављен је коректан однос наставника према ученицима;
 • постоји добра организација рада;
 • амбијентално уређен простор, који захтева непрекидно одржавање;
 • добра постигнућа ученика у учењу;
 • активно учешће ученика у културним и спортским активностима;
 • отвореност школе за сарадњу према свим интересним групама.

Наша школа углавном испуњава све материјално – техничке услове за извођење савремене наставе. Трудимо се да нашим ученицима обезбедимо савремене адекватне услове за рад, стицање знања, као и пријатан боравак у школи.

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић