Конкурси документа

Обавештење о закљученом уговору за Јавну набавку мале вредности бр.01-17 можете да погледате овде: Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_JNMV_br. 01-17

Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности бр.  01/17 можете преузети овде: Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 01-17

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76

Број: 145/2017

Датум: 06.03.2017. године

Бајина Башта

 

ОШ „СВЕТИ САВА“

31 250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

 

о б ј а в љ у ј е

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 01/17

НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта

ПИБ: 101960015

МАТ.БРОЈ: 07365063

Интернет страница: www.ssavabb.rs

е-mail: ossvetisavabb@gmail.com

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :

Добра

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара- хране и пића за школску кухињу

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

шифра 15500000 – млечни производи

шифра 15610000 – млинарски производи

шифра 15800000 – разни прехрамбени производи

шифра 15980000 – безалкохолна пића

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ssavabb.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за ЈНМВ – 01/17 добара- намирница за школску кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт

  

Рок за достављање понуда је 15.03.2017. године до 13.00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 15.03.2017. године до 13.00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 15.03.2017. године у 13.15 часова, у просторијама ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда. Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења Одлуке.

Лице за контакт:

Катарина Петровић, факс: 031/869-077

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/17 добара – намирница за школску кухињу, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од два дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/17

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ  ЈН МВ  01/17 можете преузети овде: Konkursna dokumentacija za JNMV br. 01-17

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017.

На овом месту можете преузети План јавних набавки за 2017. годину: PDFsam_PDFsam_Plan 2017 za Portal i sajt

 

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

Број: 396/2016

Датум: 03.06.2016. год.

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, објављује следеће

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/16

 

 

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, www.ssavabb.rs

 

 1. Врста наручиоца: Установа

 

 1. За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/16 – Набавка електричне енергије; 09310000-електрична енергија

 

 1. Уговорена вредност: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а, односно 1.247.829,31 динара са ПДВ-ом

 

 1. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а

 

 1. Број примљених понуда: 1 (једна)

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а.

 

 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.039.857,76 динара без ПДВ-а.

 

 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 25.05.2016. године

 

 1. Датум закључења уговора: 03.06.2016. године

 

 1. Основни подаци о изабраном понуђачу, испоручиоцу: ЕПС Снабдевање д.о.о из Београда, ул. Царице Милице бр. 2, ПИБ: 108057105, МБ: 20924195

 

 1. Период важења уговора: 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању – од 00:00 h до 24:00 h.

 

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: у случају да наручилац дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

Објавити:

– на Порталу јавних набавки;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs;

– а/а

 

 

У Бајиној Башти,                                                                                                                            ОШ „Свети Сава“

дана 03.06.2016. год.                                                                                                                    Бајина Башта

На овом месту можете преузети : О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/16 Obavestenje_o_zakljucenom_ugovoru_JNMV_br._02-16

 

#

На овом месту можете преузети Одлуку о додели уговора у поступку набавке мале вредности бр. 02/16 : Odluka o dodeli ugovora za JNMV br. 02-16

#

ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76

Бр: 292/2016

31250 БАЈИНА БАШТА

Дана, 05.05.2016. године

 

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ОШ „Свети Сава“ објављује:

 

ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/16

Наручилац:  ОШ „Свети Сава“Бајина Башта

Интернет страница –www.ssavabb.rs

 

 • Врста наручиоца – установа

 

 • Врста поступка јавне набавке – поступак јавне набавке мале вредности

                   Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци електричне енергије.

На поступак јавне набавке примењиваће се:

 • Закон о јавним набавкама
 • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • Прописи и нормативи везани за предметне услуге

 

 • Врста предмета – набавка услуга – бр. 02/16 – набавка и испорука електричне енергије

 

 • Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија

Извршење услуга мора бити у складу са захтевом Наручиоца и под условима и на начин утврђен прописима и нормативима везаним за предметне услуге.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.

 • Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

 

Врста, спецификација, количина и опис услуга  који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији ( Спецификација).

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

 • Обавештење

 

                   Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %

 • Елементи критеријума за доделу уговора

 

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена“ без ПДВ-а.

 • Начин преузимања конкурсне документације

 

У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца –www.ssavabb.rs

Додатна објајшњења у вези конкурсне документације

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – ОШ „Свети Сава“ Светосавска 76, 31250 Бајина Башта са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – електрична енергија“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

 

 • Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3 – 5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

 

 

 • Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за подношење понуда

 

                   Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Свети Сава“, Светосавска 76, Бајина Башта са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 02/16, поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 14  дана од дана објављивања јавног позива (члан 99. ЗЈН), односно до 19.05.2016. године до 11,00 часова.

                   Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све наблаговремене понуде (примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

 • Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

 

       Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца

Дан и сат отварања понуда: 19.05.2016. године у 11,05 часова.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не можепредузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

 

 • Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, донеће се у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

 • Лице за контакт

 

Катарина Петровић,  ел. пошта: ossvetisavabb@gmail.com

 

 

Комисија за јавну набавку бр 02/16

 

Конкурсну документацију можете преузети овде : конкурсна документација.

 

Одлука о додели уговора за ЈНМВ бр. 01/16

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта

Број: 164-1/2016

Датум: 17.03.2016. год.

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31 250 Бајина Башта, објављује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 01/16

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31 250 Бајина Башта, www.ssavabb.rs
 1. Врста наручиоца: Установа
 1. За добра природа и обим и основна обележја добара, место испоруке добара, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 01/16 – набавка добара – НАМИРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ; Ознака и назив из општег речника набавки: 15100000-производи животињског порекла,15300000-воће и поврће и сродни производи,15400000-животињска или биљна уља и масти,15500000-млечни производи,15600000-млинарски производи,15800000 – разни прехрамбени производи,15980000-безалкохолна пића.
 1. Уговорена вредност: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а, односно 2.796.002,65 динара са ПДВ-ом
 1. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена
 1. Број примљених понуда: 2 (две)
 1. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 2.768.613,73 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а.
 1. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 2.484.856,50 динара без ПДВ-а.
 1. Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.03.2016. године
 1. Датум закључења уговора: 17.03.2016. године
 1. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу: Д.О.О.“AС-ПРЕВОЗ“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 3; Матични број: 07967551; ПИБ: 100999285
 1. Период важења уговора: сукцесивно по достављеним поруџбинама наручиоца годину дана од момента потписивања уговора.

Реализација уговорне вредности у 2016. години вршиће се до максималног расположивог износа средстава одобрених за 2016. годину, а обавезе које доспевају у наредној буџетској 2017. години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2017. години.

 1. Околности које представљају основ за измену уговора: Уговорна појединачна цена је фиксна првих шест месеца од отварања понуда и не може се мењати ни из каквих разлога. Након истека шест месеци цена је променљива уколико вредност једног евра буде изнад 133,00 динара, по средњем курсу НБС-е, процентуално расту евра изнад 133,00 динара.

Објавити:

– на Порталу јавних набавки;

– на интернет страници наручиоца:

  www.ssavabb.rs

– а/а

У Бајиној Башти,

дана 17.03.2016. год

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

Можете Одлуку преузети овде : Odluka o dodeli ugovora kuhinja S. Sava

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ ОШ “Свети Сава“

можете преузети овде : Plan Javnih nabavki za 2016. god. – OSS

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76

Број: 112/2015

Датум: 29.02.2016. године

Бајина Башта

ОШ „СВЕТИ САВА“

31 250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

о б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 01/16 НАБАВКА ДОБАРА – НАМЕРНИЦА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта

ПИБ: 101960015

МАТ.БРОЈ: 07365063

Интернет страница: www.ssavabb.rs

е-mail: ossvetisavabb@gmail.com

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :

Добaрa

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- хране и пића

за школску кухињу

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

шифра 15500000 – млечни производи

шифра 15610000 – млинарски производи

шифра 15800000 – разни прехрамбени производи

шифра 15980000 – безалкохолна пића

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет

страници наручиоца: www.ssavabb.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на

адресу наручиоца: ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, са обавезном

назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за ЈНМВ – 01/16 добара- намерница за школску

кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив,

адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт

Рок за достављање понуда је 10.03.2016. године до 10.00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца

најкасније до 10.03.2016. године до 10.00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда

сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца,

вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете

неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 10.03.2016. године у 10.15 часова, у просторијама ОШ “СВЕТИ

САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни

да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији

за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет

страници у року од три дана од дана доношења Одлуке.

Лице за контакт:

Катарина Петровић, факс: 031/869-077

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта,

ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com са назнаком – „Додатне

информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/16 добара – намерница за школску кухињу,

тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде,

најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу

одговорити у року од два дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на

Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у

поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/16

конкурсну документацију Можете преузети овде : Konkursna dokumentacija za JNMV br. 01-16

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

Број: 382/15

Датум: 05.06.2015. год.

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12 и 14/15) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, објављује следеће

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/15

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

 

3. За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/15 – Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем;  09310000-електрична енергија

 

4. Уговорена вредност: 914.026,23 динара без ПДВ-а, односно 1.096.831,48 динара са ПДВ-ом

 

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена без ПДВ-а

 

6. Број примљених понуда: 2 (две)

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: највиша понуђена цена је: 987.427,96 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 914.026,23 динара без ПДВ-а.

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 987.427,96 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 914.026,23 динара без ПДВ-а.

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.05.2015. године

 

10. Датум закључења уговора: 03.06.2015. године

 

11. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу: ЕПС Снабдевање д.о.о из Београда, ул. Царице Милице бр. 2, ПИБ: 108057105, МБ: 20924195

 

12. Период важења уговора: 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању  – од 00:00 h до 24:00 h.

 

13. Околности које представљају основ за измену уговора: у случају да наручилац дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12 и 14/15)

 

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs;

– а/а

 

 

У Бајиној Башти,

дана 05.06.2015. год.

 

 

ОШ „Свети Сава“

Бајина Башта

 

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта

Број: 396/2014

Датум: 11.06.2014. год.

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта,ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта, објављује следеће

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/2014

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта,www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

 

3. За услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/2014 -набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем; 09310000-електрична енергија

 

4. Уговорена вредност: 867.713,24динара без ПДВ-а, односно 1.041.255,89динара са ПДВ-ом

 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

 

6. Број примљених понуда: 1 (једна)

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 867.713,24динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 867.713,24динара без ПДВ-а.

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 867.713,24динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је:867.713,24динара без ПДВ-а.

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.05.2014. године

 

10. Датум закључења уговора: 11.06.2014. године

 

11. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу:ЕПС Снабдевање д.о.о из Београда, ул. Царице Милице бр. 2.

 

12. Период важења уговора: 12 месеци рачунајући од дана закључења уговoра о потпуном снабдевању  –од 00:00 h до 24:00 h.

 

13. Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да наручилацдозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12)

 

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs

– а/а

 

 

У Бајиној Башти,

дана 11.06.2014. год.

 

 

ОШ „Свети Сава“

 

 

ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76

Бр:275/2014

31250 БАЈИНА БАШТА

Дана, 07.05.2014. године

 

На основу члана 39. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), наручилац ОШ „Свети Сава“ објављује

 

ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 02/2014

 

Наручилац:  ОШ „Свети Сава“Бајина Башта

Интернет страница –www.ssavabb.rs

 

1.1. Врста наручиоца – установа

1.2. 

1.3.Врста поступка јавне набавке – поступак јавне набавке мале вредности

                   Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци електричне енергије са потпуним снабдевањем.

На поступак јавне набавке примењиваће се:

 • Закон о јавним набавкама
 • Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
 • Прописи и нормативи везани за предметна добра

 

1.4. Врста предмета – набавка услугa – бр. 02/2014 – набавка и испорука електричне енергије

 

1.5.Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 – Електрична енергија

Испорука добара мора бити у складу са захтевом Наручиоца и под условима и на начин утврђен прописима и нормативима везаним за предметна добра.

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом.

 

1.6. Подаци о предмету јавне набавке на који се односи конкурсна документација, а која ће бити ближе одређена у оквиру техничке спецификације

Врста, спецификација, количина и опис  добара  који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у конкурсној документацији ( Спецификација).

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

1.7. Обавештење

                   Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу дужан је да наведе назив подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу не може бити већи од 50 %

1.8.Елементи критеријума за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најниже понуђена цена“

1.9. Начин преузимања конкурсне документације

У складу са чланом 62. ЗЈН конкурсна документација је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца –www.ssavabb.rs

Додатна објајшњења у вези конкурсне документације

Понуђач може, у писаном облику, на адресу Наручиоца – ОШ „Свети Сава“

Светосавска 76, 31250 Бајина Башта са назнаком: „Питања за Комисију за јавну набавку – електрична енергија“, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

1.10.                 Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијане аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити државне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл.

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3 – 5, www.poreskauprava.gov.rs

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине средине, Београд, Немањина 22-26, www.merz.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике Београд, Немањина 11, www.minrzs.gov.rs.

1.11.                Подаци о начину и месту подношења понуда, року, односно датуму и сату за подношење понуда

                   Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Свети Сава“ , Светосавска 76, Бајина Башта са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 02/2014, поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања јавног позива (члан 99. ЗЈН), односно до 23.05.2014. године до 12,00 часова.

                   Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће по пријему одређене понуде назначити датум и сат њеног пријема и понуђачу ће, на његов захтев, издати потврду о пријему. Све наблаговремене понуде (примљене након датума и сата одређеног за подношење понуда) Комисија за јавне набавке, ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче или да мења своју понуду.

1.12.                Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

 

       Место отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца

Дан и сат отварања понуда: 23.05.2014. године у 12.ч.15 мин.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не можепредузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

1.13.                Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора донеће се у року од 5 (пет) дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим подносиоцима понуда у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Наручилац задражава право да из објективног и доказивог разлога повуче позив или одустане од ове јавне набавке, поништи јавни позив, не изврши избор, да изврши контролу понуђача и тражи додатна обавештења од понуђача, као и друга права у складу са Законом о јавним набавкама.

1.14.                Лице за контакт

 

Катарина Петровић,  тел: 031/869-077

Email : svetosavac@ptt.rs

                                                                                                 ______________________

Комисија за јавну набавку бр 02/2014

 

Конкурсну документацију овде можете преузети конкурсна документација.

 

 

ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта

Број: 267/2014

Датум: 30.04.2014. год.

 

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12) Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта,ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта, објављује следеће

 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 01/14

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76,31250 Бајина Башта,www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

 

3. За добра природа и обим  и основна обележја добара, место испоруке добара, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 01/14 -набавка добара- хране и пића за школску кухињу;  15100000-производи животињског порекла,15300000-воће и поврће и сродни производи,15400000-животињска или биљна уља и масти,15500000-млечни производи,15600000-млинарски производи,15800000 –разни прехрамбени производи,15980000-безалкохолна пића.

 

4. Уговорена вредност: 2.261.054,36динара без ПДВ-а, односно 2.537.784,01динара са ПДВ-ом

 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

 

6. Број примљених понуда: 1 (једна)

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 2.261.054,36динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 2.261.054,36 динара без ПДВ-а.

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 2.261.054,36динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је:2.261.054,36динара без ПДВ-а.

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.04.2014. године

 

10. Датум закључења уговора: 25.04.2014. године

 

11. Основни подаци о изабраном понуђачу,испоручиоцу:СЗТР“СЛОБОДА1“из Бајине Баште, улица Кнеза Милана Обреновића 13,мат.бр.61172416пиб: 101960015.

 

12. Период важења уговора: 31.12.2014. год.

 

13. Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да наручилацдозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12)

 

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

www.ssavabb.rs

– а/а

 

 

У Бајиној Башти,                                                                         ОШ „Свети Сава“

дана 30.04.2014. год.

 

 

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76

Број: 229/2014

Датум: 08.04.2014. године

Бајина Башта

 

ОШ „СВЕТИ САВА“

31 250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

 

о б ј а в љ у ј е

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ БР. 01/14

НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

 

ОШ „СВЕТИ САВА “

ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта

ПИБ: 101960015

МАТ.БРОЈ: 07365063

Интернет страница: www.ssavabb.rs

е – mail: ossvetisavabb@gmail.com

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке :

Добра

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара- хране и пића за школску кухињу

Назив и ознака из општег речника:

шифра 15100000 – производи животињског порекла, месо и месни производи

шифра 15300000 – воће поврће и сродни производи

шифра 15400000 – животињска или биљна уља и масти

шифра 15500000 – млечни производи

шифра 15610000 – млинарски производи

шифра 15800000- разни прехрамбени производи

шифра 15980000- безалкохолна пића

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца: www.ssavabb.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати-понуда за ЈНМВ – 01/14 добара- хране и пића за школску кухињу поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт

 

 

Рок за достављање понуда је 16.04.2014. године до 13.00 часова.

 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 16.04.2014. године до 13.00 часова.

 

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 16.04.2014. године у 13.15 часова, у просторијама ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Катарина Петровић, телефон 031/862-753

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења :

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца – ОШ “СВЕТИ САВА“ Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76 или путем е-маил-а: ossvetisavabb@gmail.com са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНМВ бр. 01/14 добара –   хране и пића за школску кухињу, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од два дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 01/14

 

Конкурсна документација за ЈНМВ бр. 1-14

 

 

 

 

 

 

Основна школа „Свети Сава“

Бајина Башта

Број: 775/13

Датум: 04.11.2013. год.

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12) Основна школа „Свети Сава“, 31250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76, објављује следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности број 02/13

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Основна школа „Свети Сава“, 31250 Бајина Башта, ул. Светосавска бр. 76; www.ssavabb.rs

 

2. Врста наручиоца: Установа

 

3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Јавна набавка мале вредности бр. 02/13 ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ; 45421132 – уградња прозора

 

4. Уговорена вредност: 1.037.400,00 динара без ПДВ-а, односно 1.244.880,00 динара са ПДВ-ом

 

5. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

 

6. Број примљених понуда: 3 (три)

 

7. Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је: 1.198.000,00 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена је: 1.037.400,00 динара без ПДВ-а.

 

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.059.037,80 динара без ПДВ-а; најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је: 1.037.400,00 динара без ПДВ-а.

 

9. Датум доношења одлуке о додели уговора: 24. октобар 2013. године

 

10. Датум закључења уговора: 31. октобар 2013. године

 

11. Основни подаци о извођачу: С.П.Р. „ВРАТА-РАДОВАНОВИЋ“ Бајина Башта, ул. Јернеја Копитара бр. 5, ПИБ: 104429584

 

12. Период важења уговора: 20 дана од дана закључења уговора и увођења извођача у посао

 

13. Околности које представљају основ за измену уговора: У случају да наручилац дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, сходно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник“ РС број 124/12).

 

Објавити:

– на Порталу УЈН;

– на интернет страници наручиоца:

– а/а

У Бајиној Башти,                                                                                            ОШ „СветиСава“

дана 04.11.2013. год.                                                                                    Бајина Башта

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“ БАЈИНА БАШТА

Број: 659/13

Датум: 11.10. 2013. год.

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

1.  Назив, адреса и интернет станица наручиоца  : Наручилац Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска  бр.  76,  31250  Бајина  Башта,  web:  www.ssavabb.rs ,  позива  све заинтересоване понуђаче да припреме и поднесу понуде у складу са законом,  конкурсном документацијом и позивом.

 

2.  Врста наручиоца : Установа

 

3.  Врста поступка јавне набавке : Јавна набавка мале вредности

 

4.  Врста предмета : Радови

 

5.  За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место  извршења  радова,  ознака  из  класификације  делатности,  односно  назив и ознака из општег речника набавке

 

6.  Јавна  набавка  мале  вредности  (радови)  бр.  02/13  „ИЗРАДА,  ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ  ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ“, назив и ознака из општег речника набавке: 45421132 –  уградња прозора. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора : Најнижа понуђена цена. У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који понуди дужи рок важења понуде.

 

7.  Начин преузимања  конкурсне  документације,  односно  интернет  адресa где је конкурсна документација доступна. Конкурсна  документација  се  може  преузети  у  просторијама  Наручиoca Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76,  31250 Бајина Башта,  сваким  радним  даном  од  08:00 до  14:00  часова. Конкурсна  документација  је  доступна  на  Порталу  јавних  набавки  и  интернет страници наручиоца: www.ssavabb.rs.

 

8.   Начин подношења понуде и рок за подношење понуде  Благовременом  понудом  сматраће  се  понуда  приспела  на  адресу:  Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, web: www.ssavabb.rs, до 22.10.2013. године до 12:00 часова, без обзира на начин достављања.  Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта, web: www.ssavabb.rs, код  Секретара  школе  Катарине  Петровић,  дипл.  правника.  Понуда  приспела  по  истеку  датума  и  сата  одређених  у  позиву, сматраће  се  неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са  назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни  или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се  припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.  Пожељно  је  да  понуђач  не  издваја  из  целине  делове  тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место.  Понуду на  оригиналним  обрасцима,  а  састављену  према  датом  упутству,   потребно је доставити у фасцикли са механизмом (везана јмствеником) у  атвореној-запечаћеној коверти са назнаком „ИЗРАДА, ДЕМОНТАЖА СТАРИХ И МОНТАЖУ НОВИХ  ПРОЗОРА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА“ У БАЈИНОЈ БАШТИ“    јавнa  набавкa  мале  вредности    (радови)    број   02/13  –  НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул.  Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта. Коверта на предњој страни мора имати деловодни  број  понуђача,  а  на  полеђини мора бити оверена печатом понуђача. На полеђини коверте понуђачи су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду  доставити  на српском  језику.  Понуда  са варијантама  није  дозвољена.  Напомена: ПОНУДА  ПОНУЂАЧА  МОРА  БИТИ ВЕЗАНА  ЈЕМСТВЕНИКОМ  И  МОРА  ИМАТИ  УПИСАН  ДЕЛОВОДНИ  БРОЈ  ПОНУЂАЧА.  У СУПРОТНОМ, ПОНУДА НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНА, А САМИМ ТИМ ЋЕ БИТИ И ОДБИЈЕНА КАО ПОНУДА СА БИТНИМ НЕДОСТАЦИМА.

 

9.  Место, време и начин отварања понуда  : Поступак јавног отварања понуда одржаће се 22.10.2013. године у 12:30 часова, у пословним просторијама Основна школа „Свети Сава“ из Бајине Баште, ул. Светосавска бр. 76, 31250 Бајина Башта. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем наручиоца.

 

10. Услови  под  којима  представници  понуђача  могу  учествовати  у поступку отварања понуда.  Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача,  који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији  предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.  Број пуномоћја и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда.

 

11. Рок за доношење одлуке : Одлуку о додели уговора, која ће бити обраложена, Наручилац ће донети у оквирном року 10 дана од дана  отварања понудa.

 

12. Лице за контакт  : Катарина Петровић, e-mail: ossvetisava@gmail.com .

Текстове позива за подношење понуда, конкурсне документације и одговора на питања можете преузети овде :

 

Dunav Osiguranje Drinske hidroelektrane Elektroizgradnja
Основна школа "Свети Сава" - Бајина Башта 2013. Направио Зоран Марић